OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Milí návštevníci webu fifaleague.sk a hráči online ligy či turnajov, v týchto podmienkach ochrany súkromia vás chceme podrobne a zrozumiteľne oboznámiť s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov na našich webových stránkach a v registračnom systéme v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a predpisov. Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú všetkých súkromných osôb, ktoré navštívili naše webové stránky alebo sa registrovali do registračného systému.

Kto je prevádzkovateľom a ako nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je občianske združenie FIFA League, so sídlom Novomeského 73, Nitra 949 11, Slovenská republika, IČO: 51740915 (ďalej len FIFA League). Za bezpečnosť a spracovanie vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je taktiež vašim kontaktným bodom v prípade otázok a žiadostí týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu za FIFA League môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@fifaleague.sk.

Prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané, z dôvodu adekvátneho zabezpečenia nasledujúcich služieb:

 • registrácia na herný turnaj či online ligu
 • poskytnutie informácií a presných inštrukcií k hernému turnaju a online lige
 • informovanie o základných náležitostiach našich podujatí
Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 1. Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov pre účely herného turnaja a online ligy.
 2. Zasielanie turnajovej a ligovej komunikácie a informácií pre hráčov.
 3. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) o budúcich, nami organizovaných podujatiach.
 4. Účtovné a daňové účely (platby registrácií a vstupeniek na turnaji).
 5. Zabezpečenie IT bezpečnosti.
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne pre účely FIFA League, jej členov a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov služieb.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Štandardne obmedzujeme cezhraničné prenosy osobných údajov do krajín mimo Európskej únie. Pokiaľ prichádza k cezhraničnému prenosu dát, je to z dôvodu spolupráce so zahraničnými subjektami, ako napríklad partnerské herné turnaje a iné tematicky podobné partnerské podujatia. Tento presun dát sa uskutočňuje  pre zúčastnených hráčov alebo umožnenie účasti na zahraničnom podujatí. Prenos osobných údajov do akýchkoľvek iných tretích krajín (alebo spoločností, ktoré nespĺňajú osobitné sektorové požiadavky v prípade Kanady a Spojených štátov amerických) znamená prenos osobných údajov cez hranice do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. V takomto prípade sa snažíme dosiahnuť záruky podľa čl. 46 GDPR vďaka čomu je príjemca osobných údajov viazaný obdobným režimom ochrany osobných údajov ako v EÚ. V prípade cezhraničného prenosu vašich osobných dát do tretích krajín vás vždy požiadame o váš súhlas prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Ako získavame vaše osobné údaje

Poskytnutie vašich osobných údajov je založené na vašom slobodnom a dobrovoľnom rozhodnutí. Súhlas na poskytnutie osobných údajov je odvolateľný a vaše údaje môžete kedykoľvek upraviť a požiadať o vymazanie na emailovej adrese zodpovednej osoby info@fifaleague.sk. Poskytnutie osobných údajov je však potrebné pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu (napríklad predaj miesta v hernom turnaji či online lige). V prípade nesúhlasu s poskytnutím údajom nemôže prísť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje získavame z vášho dobrovoľného súhlasu so spracovaním osobných údajov potrebných pre registráciu do turnaja a online ligy, nákup vstupeniek na podujatie a dobrovoľného prihlásenia sa na odber našich marketingových správ v podobe newsletter.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:

Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek bezdôvodne odvolať. Rovnako máte právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Svoje osobné údaje uložené v našom registračnom systéme môžete kedykoľvek dobrovoľne odstrániť a zrušiť svoj profil, avšak vymazanim profilu pred konaním podujatia nám znemožníte poskytovanie adekvátnych služieb. Váš súhlas na newsletter a inú e-mailovú komunikáciu môžete kedykoľvek odvolať priamo v daných reklamných a informačných e-mailoch, kde sa táto možnosť nachádza v pätičke e-mailu. Zároveň môžete požiadať o výkon práva dotknutej osoby, ktorý nám môžete zaslať elektronicky alebo písomne na uvedené kontaktné údaje. GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. V prípade jednotlivých práv sa však môžu uplatňovať výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme zaoberať a posudzovať ju individuálne.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa:
  • právo na potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje
  • právo na prístup k takto spracovávaným údajom
  • právo na získanie kópie týchto údajov
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20

V prípade žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžete požiadať o overenie vašej totožnosti a osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo podať aj sťažnosť na príslušný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime primeraným spôsobom a ochrane venujeme patričnú pozornosť. Pre účely ochrany sme zaviedli technické a organizačné štandardy, ktoré zabezpečujú ochranu a bezpečnosť osobných údajov pred ich stratou, zneužitím, neoprávnenej úprave, zničením a pod. Pri prenášaní citlivých údajov využívame šifrovacie technológie.

Ako dlho spracovávame a uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame dovtedy, dokým sú potrebné na účely, pre ktoré ich spracovávame. Doba spracovania údajov pri určitých účeloch vyplýva z právnych predpisov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov z vášho súhlasu na spracovanie, uchovávame vaše osobné údaje až do odvolania vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Účtovné a daňové účely – 10 rokov.
 • Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov – do odvolania súhlasu.
 • Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) – do odvolania súhlasu.
 • Archívne účely – počas lehôt uloženia alebo archivácie.
 • Zabezpečenie IT bezpečnosti – počas trvania iných účelov spracúvania údajov.
Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilu, a ktoré zlepšujú používanie webu tým, že umožnia rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov napríklad pri prihlasovaní do registračného systému, sledujú a merajú návštevnosť stránky a spôsoby jej využitia. Na našom webe používame vlastné cookies a taktiež cookies tretích strán ako Facebook a Google. Vďaka tomu vieme lepšie prispôsobiť obsah našich stránok vašich potrebám. Cookies uložené vo vašom PC/mobile viete kedykoľvek odstrániť vo vašom prehliadači. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Cookies na stránkach môžete odmietnúť/zablokovať, avšak týmto konaním môžete obmedziť funkčnosť webstránok (hlavne pri prihlasovaní sa do svojho konta).

Zmena podmienok ochrany súkromia

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek dané podmienky upraviť. V prípade zásadných úprav podmienok vás budeme o tejto zmene informovať prostredníctvom nášho webu alebo newslettera.