I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia FIFA League, so sídlom Novomeského 510/73, 949 11 Nitra, IČO: 51 740 915, registrovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, pod registračným číslom VVS/1-900/90-53809 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.fifaleague.sk (ďalej len „www.fifaleague.sk“).

1.2 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. 52 ods. 4 zákona č. 40/194 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. 52 ods. 4  Občianskeho zákonníka, vyplývajúce mu zo zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“)

a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) zostávajú týmito VOP nedotknuté. 

1.3 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito VOP

sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednanie tovaru

2.1 Kupujúci uskutočňuje objednávku tovaru vyplnením elektronického formulára objednávky (ďalej aj ako „objednávka“ alebo „prihláška“). 

2.2 Prijatá objednávka je záväzná je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. 

2.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.

2.4 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@fifaleague.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

2.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.

2.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

III. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

3.1 Ceny tovarov sú uverejnené na internetovej stránke www.fifaleague.sk a objednávke.

3.2 Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.

3.3 Kupujúci uskutoční platbu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) platba kartou – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom platobnej brány GOPAY;
 2. b) platba bezhotovostným prevodom – termín splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre;
 3. c) prostredníctvom služby PayPal – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom online služby PayPal.

IV. Dodanie tovaru

4.1 Objednaný tovar bude kupujúcemu dostupný na internetovej stránke www.fifaleague.sk odo dňa pripísania uhradenej čiastky na predávajúceho.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, a to elektronickou formou na e-mail: info@fifaleague.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry a uvedením čísla bankového účtu, na ktorý požaduje vrátenie finančných prostriedkov.   

5.2 Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa odstúpenia

od kúpnej zmluvy.

5.3 Finančné prostriedky budú vrátené buď bankovým prevodom alebo cez platobnú bránu GOPAY, podľa toho akú formu úhrady kupujúci použil. 

5.4 Po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu zablokovaný prístup

do členskej sekcie platenej ligy.

VI. Zodpovednosť za obsah webu

6.1 Predávajúci si vyhradzuje plné právo na aktualizáciu internetovej stránky www.fifaleague.sk a tovarov ponúkaných na tejto stránke a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúcich.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov (ďalej len “Správca”) týmto v súlade
s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje kupujúcich (ďalej jednotlivo len “Subjekt údajov”) o tom, že:

 • osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri uzatváraní kúpnej zmluvy, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy;
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi
  je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné;
 • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo po dobu 10 rokov podľa zákona č. 222/2004
  Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
 • Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania,
  a namietať voči ich spracovaniu; má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore
  s Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákonom
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Odoslaním objednávky kupujúci zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informácií

o ďalších produktoch predávajúceho, pripravovaných akciách a o ponukách jeho obchodných partnerov.

8.2 Ak kupujúci nesúhlasí so zasielaním informácii uvedených v predchádzajúcom bode, môže požiadať predávajúceho o ukončenie zasielania týchto informácií prostredníctvom e-mailu na info@fifaleague.sk. V prípade e-mailovej komunikácie

sa z odberu informácií môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého e-mailu.

8.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.